НОВИНИ

example graphic

Удължиха националната представителност на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалитe

Със свое решение на последното си заседание Министерският съвет признава Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ със седалище и адрес на управление в София, Столична община, район „Средец”, ул. „Христо Белчев“ 21, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 542, том 11, стр. 180, по ф.д. № 6295/1990 г., с БУЛСТАТ 121485764, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 9 май 2018 г.

Решението e на основата на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.

Спирдон Спирдонов
07.05.2018